220x200

Chợ cây sung, ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, 8:15 17/4/2018, trắng đen, đực

Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu B, 6:45 16/4/2018, ...
11:52 25/10/2021
Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu B, 7:00 16/4/2018, ...
11:52 25/10/2021
Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu B, 7:20 16/4/2018, ...
11:52 25/10/2021

Bắt chó chạy rong khu vực Huyện Hồng Ngự

Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu B, 7:20 , Đen vàng, Đực

11:52 25/10/2021

Tìm cún cưng khu vực Huyện Hồng Ngự

Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu B, 7:25 16/4/2018, Lông đen , Đực

11:52 25/10/2021

Bắt chó chạy rong khu vực Huyện Hồng Ngự

Chợ Cả Sách, Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A , 8:00 ngày 16/4/2018, lông đen, đực

11:52 25/10/2021

Bắt chó chạy rong khu vực Huyện Hồng Ngự

Chợ Cả Sách, Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A , 8:10 ngày 16/4/2018, lông đen, Đực

11:52 25/10/2021

Bắt chó chạy rong khu vực Huyện Hồng Ngự

Chợ Cả Sách, Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, 8:15 ngày 16/4/2018 Lông đen, Đực

11:52 25/10/2021

Bắt chó chạy rong khu vực Huyện Hồng Ngự

- địa điểm bắt :Chợ Cả Sách, Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A -thời gian 8:18 16/04/2018 - màu lông và giới tính: Lông vàng, Cái

11:52 25/10/2021