Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Ngày đăng: 26/10/2021

Tiếp nhận Công văn số 913/UBND-KT ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao có ý kiến như sau:

1. Giao Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Sở.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh Covid – 19 và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân Tỉnh nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông nghiệp và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 trong bối cảnh bình thường mới.

- Tham mưu tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực gây khó khăn, nhũng nhiễu cho hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19, đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tham mưu đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới sáng tạo, linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả.

2. Giao Chi cục Phát triển nông thôn làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Thanh tra Sở tiến hành rà soát Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, đề xuất tạm dừng, giãn hoặc hoãn nhưng cuộc thanh tra, kiểm tra không cần thiết; tổ chức thực hiện vào thời gian thích hợp đối với các cuộc thanh tra thật sự cần thiết để không gây ảnh hưởng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Xem chi tiết tại CV số 3066/SNN-KHTC

Tin cùng danh mục

Hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid – 19

Hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid – 19

07:25 16/06/2024

Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07:25 16/06/2024

Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh

Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh

07:25 16/06/2024

Hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

07:25 16/06/2024

Cục Chăn nuôi: Chủ động được nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, ngành chăn nuôi chủ động được nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm.

07:25 16/06/2024