220x200

Phát triển thuỷ sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn ...
11:26 19/05/2022
Phát triển chăn nuôi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng ...
11:26 19/05/2022

Thực hiện Chương trình ATVSLĐ tỉnh ĐT GĐ 2021-2025

Thực hiện Chương trình ATVSLĐ tỉnh ĐT GĐ 2021-2025

11:26 19/05/2022

Đào tạo nghề NN cho lao động nông thôn

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

11:26 19/05/2022

Tổ điều hành thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Thành lập Tổ điều hành thực hiện Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

11:26 19/05/2022

Thành lập BCĐ phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL của Bộ NN& PTNT giai đoạn 2020 - 2025

Thành lập BCĐ PTNN, nông thôn vùng ĐBSCL của Bộ NN& PTNT giai đoạn 2020 - 2025

11:26 19/05/2022

Cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh”

Cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh”

11:26 19/05/2022

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

11:26 19/05/2022