220x200

Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2024

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia ...
10:50 14/06/2024
Tập trung ứng phó đợt hạn hán, xâm nhập mặn cao điểm ...
10:50 14/06/2024
Phê duyệt dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số
10:50 14/06/2024

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

10:50 14/06/2024

Chủ động phòng, chống khô hạn, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp

Chủ động phòng, chống khô hạn, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp

10:50 14/06/2024

Công nhận 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

Công nhận 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

10:50 14/06/2024

Xác nhận đúng đối tượng trực tiếp sản xuất và thu nhập từ nông nghiệp

Xác nhận đúng đối tượng trực tiếp sản xuất và thu nhập từ nông nghiệp

10:50 14/06/2024

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024

10:50 14/06/2024

98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch

98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch

10:50 14/06/2024