220x200

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 15 (Từ 16 – 31/8/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
09:52 26/09/2023
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
09:52 26/09/2023
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
09:52 26/09/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 16 - 30/6/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 16 - 30/6/2023)

09:52 26/09/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 10 (Từ 01 - 15/6/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 10 (Từ 01 - 15/6/2023)

09:52 26/09/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 8 (Từ 01 - 15/5/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 8 (Từ 01 - 15/5/2023)

09:52 26/09/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 7 (Từ 24 - 30/4/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 7 (Từ 24 - 30/4/2023)

09:52 26/09/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 6 (Từ 10 - 13/4/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 6 (Từ 10 - 13/4/2023)

09:52 26/09/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 5 (Từ 01 - 07/4/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 5 (Từ 01 - 07/4/2023)

09:52 26/09/2023