220x200

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12 (Từ 16 - 30/6/2022)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
11:40 25/09/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
11:40 25/09/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
11:40 25/09/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 05/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 05/2022

11:40 25/09/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 04/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 04/2022

11:40 25/09/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 03/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 03/2022

11:40 25/09/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 02/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 02/2022

11:40 25/09/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 01/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 01

11:40 25/09/2022

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12

11:40 25/09/2022