220x200

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2 năm 2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
08:38 14/06/2024
Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ...
08:38 14/06/2024
Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ...
08:38 14/06/2024

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/11/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/11/2023

08:38 14/06/2024

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/11/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/11/2023

08:38 14/06/2024

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/10/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/10/2023

08:38 14/06/2024

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/10/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/10/2023

08:38 14/06/2024

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/9/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/9/2023

08:38 14/06/2024

Kết quả chất lượng nước đợt 16 phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/9/2023

Kết quả chất lượng nước đợt 16 phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 01-15/9/2023

08:38 14/06/2024