220x200

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 18 (Từ 16 - 30/9/2022)

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản ...
06:44 09/02/2023
Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản ...
06:44 09/02/2023
Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản ...
06:44 09/02/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản Đợt 14, ngày 16-31/7/2022

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản Đợt 14, ngày 16-31/7/2022

06:44 09/02/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản Đợt 13, ngày 01-15/7/2022

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản Đợt 13, ngày 01-15/7/2022

06:44 09/02/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12 (Từ 16 - 30/6/2022)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12 (Từ 16 - 30/6/2022)

06:44 09/02/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 01 - 15/6/2022)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 01 - 15/6/2022)

06:44 09/02/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 07/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 07/2022

06:44 09/02/2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 06/2022

06:44 09/02/2023