220x200

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 07/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
09:23 19/05/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
09:23 19/05/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
09:23 19/05/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 03/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 03/2022

09:23 19/05/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 02/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 02/2022

09:23 19/05/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 01/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 01

09:23 19/05/2022

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12

09:23 19/05/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 01/6/2021 – 15/6/2021)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 01/6/2021 – 15/6/2021)

09:23 19/05/2022

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 10

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 10

09:23 19/05/2022