220x200

Hội thảo Nông nghiệp thích ứng với BĐKH cho vùng đồng bằng Châu Á

Tập huấn kỹ thuật “Mô hình ứng dụng gói kỹ thuật đồng ...
02:15 07/12/2023
Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn ...
02:15 07/12/2023
Ra mắt An Ngư hội quán huyện Thanh Bình
02:15 07/12/2023

Lễ ra mắt Liên chi hội Xoài Việt Nam

Lễ ra mắt Liên chi hội Xoài Việt Nam

02:15 07/12/2023

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm”

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm”

02:15 07/12/2023

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

02:15 07/12/2023

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

02:15 07/12/2023

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

02:15 07/12/2023

Hội thảo dự án Seed to Table

Hội thảo dự án Seed to Table

02:15 07/12/2023