220x200

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ngày 16-30/10/2023

Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ...
07:35 29/05/2024
Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ...
07:35 29/05/2024
Kết quả chất lượng nước đợt 16 phục vụ nuôi trồng ...
07:35 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 15 (Từ 16 – 31/8/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 15 (Từ 16 – 31/8/2023)

07:35 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 14  (Từ 01 – 15/8/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 14  (Từ 01 – 15/8/2023)

07:35 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 13 (Từ 16 - 31/7/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 13 (Từ 16 - 31/7/2023)

07:35 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12 (Từ 01 - 15/7/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12 (Từ 01 - 15/7/2023)

07:35 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 16 - 30/6/2023)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 16 - 30/6/2023)

07:35 29/05/2024

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 24 (Từ 16 - 31/12/2022)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 24 (Từ 16 - 31/12/2022)

07:35 29/05/2024