HTXNN Phú Xuân, xã Phú Đức

Tưới tiêu; DV sản xuất và cung ứng giống cây trồng; DV cày xới, thu hoạch và sau thu hoạch

Các tin đã đăng