Nguyễn Quốc Việt

HTX cung cấp các loại phân sinh học, phân hữu cơ; liên kết tiêu thụ xoài, ổi, chanh không hạt.