Nguyễn Minh Trị

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Bình.