Phạm Tuân

Thành viên Hội quán Thuận Mỹ, thị trấn Mỹ Thọ