HD Tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Ngày đăng: 09/09/2021
 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Hướng dẫn, ban hành các biểu mẫu để các Đơn vị thu hoạch nông sản, chăn nuôi, thủy sản xây dựng phương án và khai báo thông tin trong quá trình thu hoạch (các biểu mẫu đính kèm).
 • Thẩm định nội dung các phương án thu hoạch, vận chuyển của các Đơn vị thu hoạch nông sản, chăn nuôi, thủy sản từ ngoài Tỉnh vào trong Tỉnh hoặc di chuyển ra ngoài Tỉnh để kịp thời tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến
 • Các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê và thông tin sản xuất và dự kiến thu hoạch theo từng thời điểm; tiếp nhận và tham mưu hướng dẫn các phương án thu hoạch của các đơn vị.
 1. Các Sở Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Công an tỉnh
 • Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tham mưu cho UBND tỉnh về các phương án thu hoạch, vận chuyển của các Đơn vị thu hoạch nông sản, chăn nuôi, thủy sản ra ngoài tỉnh hoặc từ tỉnh khác đến.
 • Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động thu hoạch, phương tiện vận chuyển di chuyển đến vùng sản xuất khi đảm bảo các điều kiện theo quy định về phòng chống dịch Covid - 19.
 1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
 • UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp/Kinh tế hạ tầng xây dựng cụ thể kế hoạch sản xuất và thu hoạch phù hợp với mùa vụ và tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời chủ động kết nối tiêu thụ nông sản cho người dân trên địa bàn.
 • Tuyên truyền, quán triệt cho người dân đề cao tinh thần tự giác, chấp hành triệt để các quy định về phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian thu hoạch nông sản, chăn nuôi, thủy sản tại địa phương.
 • Một số nội dung phát sinh không có trong hướng dẫn này thì UBND cấp huyện chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc trao đổi trực tiếp với ngành chuyên môn cấp Sở để thống nhất cách thức thực hiện và có hướng dẫn bổ sung.
 • Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương có người lao động tham gia thu hoạch và phương tiện vận chuyển đi qua để thẩm định nội dung các phương án thu hoạch, vận chuyển của các Đơn vị thu hoạch nông sản, chăn nuôi, thủy sản có vùng sản xuất, vùng nuôi thủy sản trên địa bàn.
 • Đối với các trường hợp Đơn vị tổ chức thu hoạch có sử dụng phương tiện và người lao động từ Tỉnh khác đến hoặc di chuyển lao động ra khỏi Tỉnh, cần có văn bản phê duyệt chủ trương của UBND Tỉnh.
 • Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý, giám sát đảm bảo cân đối số lượng người dân di chuyển để thực hiện các hoạt động sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn quản lý đảm bảo tần suất, mật độ, số lượng hợp lý, nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất và đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.
 • Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Đơn vị thu hoạch được thuận lợi hoạt động trên địa bàn.
 • Giao bộ phận chức năng xây dựng cơ chế giám sát hàng ngày đối với các Đơn vị thu hoạch trên địa bàn về việc cam kết thực hiện phương án thu hoạch nông sản, chăn nuôi, thủy sản, các quy định về phòng, chống dịch covid, nguyên tắc “4 tại chỗ” tại vùng sản xuất, vùng nuôi thủy sản trong quá trình thu hoạch, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo theo quy định....

Xem chi tiết tại HD số 01/HD-SNN