Triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, UDKHCN
Ngày đăng: 26/07/2022

Từ ngày 21 - 22/7/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tháp Mười và Thanh Bình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025)

Họp triển khai tại xã Tân Mỹ, Thanh Bình (ảnh: Hũu Nhuận)

Mục tiêu cụ thể năm 2022:

- Tổ chức 4 lớp đào tạo, tập huấn cho 120 thành viên của 21 HTX/THT/Hội quán thực hiện các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái trái cây chất lượng,.... Học viên sau khi tập huấn nắm chắc được kiến thức về kỹ thuật thâm canh xoài, mít,... theo tiêu chuẩn VietGAP, theo hướng hữu cơ, có thể áp dụng vào thực tế triển khai mô hình và hướng dẫn người khác làm theo.

- Xây dựng  2 mô hình thâm canh (01 mô hình thâm canh xoài theo hướng hữu cơ, 01 mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP) với quy mô 5 ha/mô hình; Hiệu quả kinh tế mô hình tăng từ 15-20% so với ngoài mô hình; Mô hình được chứng nhận VietGAP (mô hình mít), được cấp mã số vùng trồng, được tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Hỗ trợ đầu tư thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất cho HTX/THT/Hội quán và thành viên: Hỗ trợ 02 hệ thống tưới thông minh điều khiển tự động, 02 máy xeo đất nhằm từng bước tăng dần tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, tiết kiệm công lao động; mỗi mô hình hỗ trợ 01 hệ thống tưới, 01 máy xeo đất.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, tham quan, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình.

- Tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình sau một năm triển khai thực hiện, đề ra phương hướng thực hiện trong các năm còn lại, tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm cho nông dân trong và ngoài mô hình, nhân rộng mô hình cho nông dân trong và ngoài mô hình

Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2022 là trên 653 triệu đồng từ nguồn Kinh phí khuyến nông tỉnh./.

Trí Tuệ - TTDVNN&NSNT