CT về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp
Ngày đăng: 12/11/2020

Hiện nay, chất thải nhựa đã và đang trở thành thách thức rất lớn trong quá trình sản xuất nông nghiệp, việc sử dụng vật liệu nhựa cho phát triển sản xuất dẫn tới lượng thải bỏ tăng dần theo từng năm. Nhằm phòng, tránh tác hại của chất thải nhựa, ngành nông nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý, giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế, và phổ biến, tuyên truyền tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hạn chế tối đa sản phẩm nhựa sử dụng một lần với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Để từng bước giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn tình trạng phát sinh chất thải nhựa, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1746/2019/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị:

  1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.
  2. Thực hiện có hiệu quả việc thu gom, phân loại chất thải nhựa ngay tại đơn vị, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.
  3. Xây dựng các chương trình, hoạt động cụ thể tại đơn vị nhằm phát huy các sáng kiến, mô hình thu gom, phân loại và tái sử dụng chất thải nhựa đáp ứng được quy định bảo vệ môi trường.
  4. Lồng ghép hoạt động thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa vào chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị....

Xem chi tiết tại 7804 /CT-BNN-KHCN

Tin cùng danh mục

TB tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón

TB tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón

09:54 19/05/2022

Tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng

Tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng

09:54 19/05/2022

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh thiên tai bão lũ và khôi phục sản xuất

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh thiên tai bão lũ và khôi phục sản xuất

09:54 19/05/2022

Phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

09:54 19/05/2022

Hỗ trợ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng

Hỗ trợ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng

09:54 19/05/2022