Chuỗi giá trị cây ăn quả an toàn trong các hợp tác xã thuộc vùng nguyên liệu
Ngày đăng: 16/08/2023

Tin cùng danh mục

Hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất cây ăn quả an toàn

Hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất cây ăn quả an toàn

02:42 25/04/2024

Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGap trong các hợp tác xã phục vụ phát triển mã số vùng nguyên liệu

Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGap trong các hợp tác xã phục vụ phát triển mã số vùng nguyên liệu

02:42 25/04/2024

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

02:42 25/04/2024

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

02:42 25/04/2024

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

02:42 25/04/2024