Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản
Ngày đăng: 16/08/2023

Tin cùng danh mục

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

01:40 07/12/2023

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

01:40 07/12/2023

Quy trình sản xuất 2 vụ lúa hoặc màu kết hợp nhử cá tự nhiên mùa lũ

Quy trình sản xuất 2 vụ lúa hoặc màu kết hợp nhử cá tự nhiên mùa lũ

01:40 07/12/2023

Quy trình sản xuất lúa kết hợp nuôi vịt, cá và trồng cây thủy sinh

Quy trình sản xuất lúa kết hợp nuôi vịt, cá và trồng cây thủy sinh

01:40 07/12/2023

Quy trình sản xuất lúa 2 vụ kết hợp nuôi cá trắng hỗn hợp mùa lũ

Quy trình sản xuất lúa 2 vụ kết hợp nuôi cá trắng hỗn hợp mùa lũ

01:40 07/12/2023