Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông
Ngày đăng: 16/08/2023

Tin cùng danh mục

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

06:20 16/06/2024

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

06:20 16/06/2024

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

06:20 16/06/2024

Quy trình sản xuất 2 vụ lúa hoặc màu kết hợp nhử cá tự nhiên mùa lũ

Quy trình sản xuất 2 vụ lúa hoặc màu kết hợp nhử cá tự nhiên mùa lũ

06:20 16/06/2024

Quy trình sản xuất lúa kết hợp nuôi vịt, cá và trồng cây thủy sinh

Quy trình sản xuất lúa kết hợp nuôi vịt, cá và trồng cây thủy sinh

06:20 16/06/2024