Hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất cây ăn quả an toàn
Ngày đăng: 16/08/2023

Tin cùng danh mục

Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGap trong các hợp tác xã phục vụ phát triển mã số vùng nguyên liệu

Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGap trong các hợp tác xã phục vụ phát triển mã số vùng nguyên liệu

05:44 29/05/2024

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

05:44 29/05/2024

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

05:44 29/05/2024

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

05:44 29/05/2024

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

05:44 29/05/2024