Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 23/11/2021
 1. Thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã
 1. Đối tượng hỗ trợ
 • Hợp tác xã đang hoạt động, hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển, mở rộng.
 • Hợp tác xã được thành lập từ việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách.
 • Người dân có nhu cầu thành lập tổ chức kinh tế tập thể.
 1. Nội dung hỗ trợ
 • Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.
 • Hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã cho phù hợp với các quy định hiện hành.
 1. Nguồn kinh phí và mức hỗ trợ: ngân sách địa phương bảo đảm 100% (ngân sách tỉnh; ngân sách huyện đảm bảo đảm theo phân cấp và khả năng cân đối ngân sách).
 1. Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể
 1. Đối tượng hỗ trợ
 • Thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể.
 • Công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại các sở, ngành và địa phương (bao gồm: công chức chuyên trách và công chức kiêm nhiệm).
 • Công chức, viên chức của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh hợp tác xã, thành viên các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn Tỉnh.
 • Giảng viên về kinh tế tập thể trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn Tỉnh, Trường Chính trị Tỉnh.
 1. Điều kiện hỗ trợ
 • Được tổ chức kinh tế tập thể, đơn vị chủ quản cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ với chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác và nhu cầu của đơn vị; đủ điều kiện tuyển sinh của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực và trình độ phù hợp với khóa học.
 • Đối với trường hợp cử đi đào tạo dài hạn: ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên, đối tượng được hỗ trợ phải dưới 50 tuổi và cam kết bằng văn bản làm việc trong khu vực kinh tế tập thể ít nhất gấp đôi thời gian tham gia khóa đào tạo, chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với Nhà nước trong trường hợp không thực hiện cam kết.
 1. Nội dung hỗ trợ
 • Đào tạo:

+ Đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể: học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo; kinh phí mua giáo trình của khóa học; chi phí ăn, ở.

+ Đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh hợp tác xã Tỉnh, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên: cấp học bổng đào tạo, nghiên cứu dài hạn  trong nước và nước ngoài về hợp tác xã và các chuyên ngành hỗ trợ trực tiếp cho công tác  quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Học bổng bao gồm: toàn bộ kinh phí đi lại, tài liệu, giáo trình, học phí, bảo hiểm, chi phí ăn ở và sinh hoạt theo quy định.

+ Triển khai đào tạo trực tuyến về kinh tế tập thể; xây dựng, vận hành và duy trì thông tin điện tử về đào tạo, trực tuyến.

 • Bồi dưỡng:

+ Đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể: chi phí đi lại từ trụ sở đến cơ sở bồi dưỡng (trừ vé máy bay); kinh phí mua tài liệu của chương trình khóa học; các khoản chi phí tổ chức, quản lý lớp học; thuê hội trường; thù lao giảng viên; tham quan, khảo sát; chi phí ăn, ở theo định mức được áp dụng tương tự như đối với công chức nhà nước.

+ Đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên: cấp học bổng bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài (bao gồm: toàn bộ kinh phí đi lại, tài liệu, giáo trình, học phí, bảo hiểm, chi phí ăn ở và  sinh hoạt theo quy định của chế độ tài chính hiện hành) và tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong nước.

 • Hỗ trợ đưa lao động trẻ có trình độ (tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học) làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh.
 1. Nguồn kinh phí và mức hỗ trợ
 • Đào tạo

+ Đối với thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể: Ngân sách tỉnh bảo đảm 100% kinh phí trả học phí, tài liệu học tập theo quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

+ Đối với công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã, các hiệp hội, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên: ngân sách trung ương bảo đảm 100% kinh phí.

 • Bồi dưỡng

+ Đối với thành viên, người lao động tổ chức kinh tế tập thể: Ngân sách trung ương: Bảo đảm 100% kinh phí đi lại, tổ chức lớp học và mua tài liệu học tập; hỗ trợ 100% chi phí ăn ở đối với các tổ chức kinh tế tập thể nằm trong vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật hiện hành; đối với các vùng khác: Hỗ trợ 90% đối với các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 80% đối với các tổ chức kinh tế tập thể khác...

Xem chi tiết tại Chương trình số: 1768 /CTr-UBND

Tin cùng danh mục

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn cài đặt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn cài đặt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn tỉnh

11:56 04/12/2021

Thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư tại Vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười

Thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư tại Vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười

11:56 04/12/2021

triển khai Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Triển khai Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành ...

11:56 04/12/2021

Tuyên truyền sử dụng Nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Tuyên truyền sử dụng Nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

11:56 04/12/2021

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

11:56 04/12/2021