Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 07/09/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025;

Nhằm nắm lại tình hình xây dựng NTM tại địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương nói chung và tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, hướng đến kiểu mẫu năm 2023 nói riêng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra, ngày 31/7/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch rà soát và hỗ trợ tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các địa phương như sau:

Đối với cấp xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023: Đánh giá hiện trạng, mức độ đạt cụ thể từng tiêu chí, đối với những tiêu chí chưa đạt địa phương phải có lộ trình, giải pháp để thực hiện đạt trong năm 2023. Công tác chuẩn bị hồ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023. Thăm thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, làm ăn có hiệu quả; cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn, ...

Đối với cấp xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023: Đánh giá hiện trạng, mức độ đạt cụ thể từng tiêu chí của các xã thực hiện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 20252. Đối với những tiêu chí chưa đạt, địa phương phải có lộ trình, giải pháp để thực hiện đạt vào cuối năm 2023.  Công tác chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Thăm thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, làm ăn có hiệu quả; cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn,...

Đối với xã đã đạt chuẩn NTM không duy trì, nâng chất: Đánh giá hiện trạng, mức độ đạt cụ thể từng tiêu chí, theo Quyết định số 863/QĐ-UBND-HC ngày 8/8/2022 của UBND Tỉnh. Đối với những tiêu chí chưa đạt địa phương phải có lộ trình, giải pháp để thực hiện đạt vào cuối năm 2023…

Xem chi tiết tại Kế hoạch

Tin cùng danh mục

Xây dựng Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa”

Xây dựng Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa”

03:12 24/02/2024

Chủ động ứng phó với mưa lớn trên diện rộng và thời tiết nguy hiểm

Chủ động ứng phó với mưa lớn trên diện rộng và thời tiết nguy hiểm

03:12 24/02/2024

Tăng cường triển khai các giải pháp thúc đẩy lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Tăng cường triển khai các giải pháp thúc đẩy lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

03:12 24/02/2024

Quản lý chất lượng giống cây ăn quả trên địa bàn Tỉnh

Quản lý chất lượng giống cây ăn quả trên địa bàn Tỉnh

03:12 24/02/2024

Tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến

Tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến

03:12 24/02/2024