220x200

Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu

Mô hình trồng nấm mối đen đạt hiệu quả cao
07:17 24/02/2024
Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, giảm giá ...
07:17 24/02/2024
Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt ...
07:17 24/02/2024

Tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng khoa học công nghệ..."

Tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng khoa học công nghệ..."

07:17 24/02/2024

Tổ chức lớp tập huấn ngoài mô hình “Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP....."

Tổ chức lớp tập huấn ngoài mô hình “Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP...."

07:17 24/02/2024

Hỗ trợ Dê giống thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản năm 2022

Hỗ trợ Dê giống thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản năm 2022

07:17 24/02/2024

Hội thảo mô hình Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn – cân đối  – hiệu quả

Hội thảo mô hình Sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn – cân đối  – hiệu quả

07:17 24/02/2024

Hỗ trợ giống heo cái hậu bị mô hình chăn nuôi heo sinh sản

Hỗ trợ giống heo cái hậu bị mô hình chăn nuôi heo sinh sản

07:17 24/02/2024

Trình diễn công nghệ cơ giới hóa phát triển kinh tế nông nghiệp

Trình diễn công nghệ cơ giới hóa phát triển kinh tế nông nghiệp

07:17 24/02/2024