Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước phân tán, tưới hiệu quả cho cây ăn trái vùng ĐBSCL
Ngày đăng: 08/01/2024

Tin cùng danh mục

Chuỗi giá trị cây ăn quả an toàn trong các hợp tác xã thuộc vùng nguyên liệu

Chuỗi giá trị cây ăn quả an toàn trong các hợp tác xã thuộc vùng nguyên liệu

08:52 14/06/2024

Hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất cây ăn quả an toàn

Hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất cây ăn quả an toàn

08:52 14/06/2024

Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGap trong các hợp tác xã phục vụ phát triển mã số vùng nguyên liệu

Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGap trong các hợp tác xã phục vụ phát triển mã số vùng nguyên liệu

08:52 14/06/2024

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

08:52 14/06/2024

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

08:52 14/06/2024