Phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2025
Ngày đăng: 08/07/2024

Ngày 8/7/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2025, với những nội dung, Trên cơ sở ước giá trị tăng thêm khu vực nông – lâm – thuỷ sản năm 2024 đạt 22.153 tỷ đồng, tăng 3,9% so thực hiện năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất đề xuất kịch bản tăng trưởng GRDP cả Tỉnh năm 2025 theo 03 phương án GRDP cả tỉnh tăng 7,5% - 8,0% - 8,5% (tương ứng giá trị tăng thêm khu vực nông – lâm – thuỷ sản tăng 3,5% - 3,7% - 3,9%) và đề xuất chọn kịch bản tăng trưởng GRDP đạt 8,0% (tương ứng giá trị giá trị tăng thêm khu vực nông – lâm – thuỷ sản năm 2025 tăng 3,7% và bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 3,5%/năm, bằng 100% kế hoạch đề ra). Theo đó, kịch bản tăng trưởng chi tiết khu vực nông – lâm – thuỷ sản năm 2025 được xây dựng trên cơ sở khai thác tín hiệu thị trường, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và làm tốt công tác dự tính, dự báo, phòng chống thiên tai tạo điều kiện thuận lợi triển khai tổ chức sản xuất nông – lâm – thuỷ sản trên địa bàn Tỉnh làm nền tảng cho tăng trưởng ngành. Ngoài ra, tổ chức sản xuất theo hướng chuyển dịch lúa chất lượng cao, duy trì sản lượng lúa ở mức xấp xỉ cùng kỳ, mở rộng quy mô sản xuất và chuyển dịch cơ cấu hoa màu, hoa kiểng sang loại cho hiệu quả kinh tế cao gắn với nhu cầu thị trường, duy trì sản lượng cây ăn trái chủ lực và kế thừa kết quả chuyển dịch cây ăn trái trong thời gian qua làm động lực dẫn dắt tăng trưởng ngành. Bên cạnh đó, duy trì và phát huy kết quả tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi, khai thác hiệu quả thị trường tiêu thụ thuỷ sản chủ lực và tiềm năng phục vụ xuất khẩu là nhân tố đột biến trong tăng trưởng ngành. Cụ thể như sau:

Phương án 1 – phát triển trong điều kiện bình thường

Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 52.910 tỷ đồng, tương ứng giá trị tăng thêm đạt 22.928 tỷ đồng, tăng 3,5% so thực hiện năm 2024 và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 đạt 3,46%. Theo đó giá trị sản xuất trên các lĩnh vực như sau:

- Giá trị sản xuất trồng trọt ước đạt 32.424 tỷ đồng, tăng 3,5% so ước thực hiện năm 2024 và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 3,29%/năm. Đây là phương án phấn đấu trên cơ sở duy trì diện tích gieo trồng giữ vững năng suất lúa cả năm. Khai thác kết quả chuyển dịch hoa màu có giá trị kinh tế cao trên nền đất lúa, tăng diện tích hoa kiểng và tập trung phát triển các vùng chuyên canh cây ăn trái cho giá trị cao trong thời gian qua. Cùng với đó, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên cây trồng, do đó đề xuất phương án tăng trưởng lĩnh vực trồng trọt tăng 3,5% đã thể hiện sự phấn đấu và khả thi, phù hợp điều kiện sản xuất hiện nay.

- Giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt 2.902 tỷ đồng, tăng 4% so ước thực hiện năm 2024 và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 2,63%/năm.

- Giá trị sản xuất thuỷ sản ước đạt 14.424 tỷ đồng, tăng 3,5% so ước thực hiện năm 2024 và thấp hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 5,09%/năm. Trên cơ sở giá bán sản phẩm thuỷ sản chủ lực và tiềm năng ổn định, người nuôi có lợi nhuận kéo theo diện tích thả nuôi cá tra tăng nhẹ, diện tích thả nuôi tôm và thủy sản khác ổn định, số lượng lồng bè thả nuôi tăng.

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 453 tỷ đồng, ổn định so ước thực hiện năm 2024 và tương đương mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 0,6%/năm. Trên cơ sơ chăn nuôi phát triển ổn định, tình hình tiêu thụ ổn định, người nuôi có lợi nhuận dẫn đến tiếp tục duy trì và tái đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi.

Phương án 2  – phát triển trong điều kiện phấn đấu (hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025)

Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 53.024 tỷ đồng, tương ứng giá trị tăng thêm đạt 22.972 tỷ đồng, tăng 3,7% so thực hiện năm 2024, cao hơn 0,2 điểm % so phương án 1 và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 đạt 3,46%. Theo đó giá trị sản xuất trên các lĩnh vực như sau:

- Giá trị sản xuất trồng trọt ước đạt 32.424 tỷ đồng, tăng 3,5% so ước thực hiện năm 2024 (ổn định so phương án 1) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 3,29%/năm.

- Giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt 2.930 tỷ đồng, tăng 5% so ước thực hiện năm 2024, cao hơn 1 điểm % so phương án 1 (tương ứng tăng 28 tỷ đồng) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 2,63%/năm. Trên cơ sơ chăn nuôi phát triển thuận lợi, tình hình tiêu thụ ổn định và người nuôi có lợi nhuận khá dẫn đến tiếp tục duy trì mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư chăm sóc rút ngắn chu kỳ nuôi và tăng hệ số vòng quay.

- Giá trị sản xuất thuỷ sản ước đạt 14.494 tỷ đồng, tăng 4% so ước thực hiện năm 2024, cao hơn 0,5 điểm % so phương án 1 (tương ứng tăng 70 tỷ đồng)  và thấp hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 5,09%/năm. Trên cơ sở giá bán sản phẩm thuỷ sản chủ lực và tiềm năng thuận lợi, người nuôi có lợi nhuận khá kéo theo người nuôi nuôi tập trung đầu tư chăm sóc rút ngắn chu kỳ sản xuất và tăng hệ số vòng quay trong năm dẫn đến sản lượng cá tra và thủy sản tiềm năng tăng khá.

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 453 tỷ đồng, ổn định so ước thực hiện năm 2024, ổn định so phương án 1 và tương đương mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 0,6%/năm.

Phương án 3 – phát triển trong điều kiện phấn đấu cao

Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 53.139 tỷ đồng, tương ứng giá trị tăng thêm đạt 23.017 tỷ đồng, tăng 3,9% so thực hiện năm 2024, cao hơn 0,2 điểm % so phương án 1 và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 đạt 3,46%. Theo đó giá trị sản xuất trên các lĩnh vực như sau:

- Giá trị sản xuất trồng trọt ước đạt 32.440 tỷ đồng, tăng 3,55% so ước thực hiện năm 2024, cao hơn 0,05 điểm % so phương án 1 và 2 (tương ứng tăng 17 tỷ đồng) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 3,29%/năm. Qua so sánh kết quả tăng trưởng đã thể hiện sự phấn đấu trên cơ sở tăng diện tích gieo trồng lúa và phấn đấu tăng sản lượng cây ăn trái. Khai thác kết quả chuyển dịch đất hoa màu sang đất lúa, tăng diện tích và sản lượng hoa kiểng cho giá trị kinh tế cao và chuyên canh cây ăn trái cho giá trị cao. Tuy nhiên, tăng trưởng dựa vào việc tăng năng suất cây trồng và khai thác hiệu quả sử dụng đất không còn hiệu quả (phần lớn diện tích đã được khai thác hết và năng suất cây trồng đã đến ngưỡng giới hạn) và tăng diện tích lúa Đông Xuân trong phương án 3 lên 190.000 ha, giảm diện tích màu chỉ thực hiện ở những khu vực có điều kiện sản xuất phù hợp. Do đó, phương án này chỉ ở mức phấn đấu cao.

- Giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt 2.957 tỷ đồng, tăng 6% so ước thực hiện năm 2024, cao hơn 1 điểm % so phương án 2 (tương ứng tăng 28 tỷ đồng) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 2,63%/năm. Trên cơ sơ chăn nuôi phát triển rất thuận lợi, tình hình tiêu thụ ổn định và người nuôi có lợi nhuận cao dẫn đến tiếp tục duy trì mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư chăm sóc rút ngắn chu kỳ nuôi và tăng hệ số vòng quay.

- Giá trị sản xuất thuỷ sản ước đạt 14.564tỷ đồng, tăng 4,5% so ước thực hiện năm 2024, cao hơn 0,5 điểm % so phương án 2 (tương ứng tăng 70 tỷ đồng)  và thấp hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 5,09%/năm. Trên cơ sở giá bán sản phẩm thuỷ sản chủ lực và tiềm năng rất thuận lợi, người nuôi có lợi nhuận cao kéo theo người nuôi nuôi tập trung đầu tư chăm sóc khai thác triệt để chu kỳ sản xuất và tăng hệ số vòng quay trong năm dẫn đến sản lượng cá tra và thủy sản tiềm năng tăng khá.

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 453 tỷ đồng, ổn định so ước thực hiện năm 2024, ổn định so phương án 2 và tương đương mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2024 là 0,6%/năm.

Xem chi tiết tại Kế hoạch

Tin cùng danh mục

Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2024

Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2024

02:36 25/07/2024

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm

02:36 25/07/2024

Tập trung ứng phó đợt hạn hán, xâm nhập mặn cao điểm tại ĐBSCL

Tập trung ứng phó đợt hạn hán, xâm nhập mặn cao điểm tại ĐBSCL

02:36 25/07/2024

Phê duyệt dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số

Phê duyệt dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số

02:36 25/07/2024

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

02:36 25/07/2024