Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024
Ngày đăng: 05/02/2024

Ngày 02/02, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Tỉnh năm 2024 với  mục tiêu hỗ trợ xây dựng 01 - 02 mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn, sản xuất tiêu dùng bền vững để phổ biến và nhân rộng trên địa bàn Tỉnh; 80% các khu, cụm công nghiệp và 50% làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 80% các siêu th, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi được sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; khuyến khích lồng ghép nội dung vsản xut và tiêu dùng bn vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cp đào tạo.

Uỷ ban đề nghị các sở, ban, ngành: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; làm đầu mối giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện.

Xây dựng mô hình phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải phù hợp với điều kiện địa phương để rút kinh nghiệm trước khi phổ biến, nhân rộng. Tuyên truyền sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần túi ni-long khó phân hủy, các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần tại các chợ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi tập huấn hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý; xây dựng các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; mô hình sản xuất hữu cơ trên lúa, ớt, xoài, nhãn, cây có múi, góp phần thúc đẩy tiêu thụ bền vững. Lồng ghép vào nội dung Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch bảo tồn làng nghề, làng nghề truyền thống đến năm 2030 của Tỉnh, từng bước xây dựng “Làng nghề bền vững trên địa bàn Tỉnh”; Tập huấn nâng có ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát  triển làng nghề một cách bền vững.

 Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan: Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này nhằm đạt các chỉ tiêu đã đề ra (bao gồm các chỉ tiêu chung và các chỉ tiêu của các đề án, chương trình, kế hoạch lồng ghép hiện có). Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn theo quy định.

Xem chi tiết tại đây!

Tin cùng danh mục

98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch

98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch

02:08 24/02/2024

Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

02:08 24/02/2024

Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng

Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng

02:08 24/02/2024

Kiểm tra các đê, kè, đê bao xung yếu để chủ động ứng phó lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông

Kiểm tra các đê, kè, đê bao xung yếu để chủ động ứng phó lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông

02:08 24/02/2024

Phát triển cây ăn trái chủ lực năm 2023

Phát triển cây ăn trái chủ lực năm 2023

02:08 24/02/2024