220x200

Hội thảo Nông nghiệp thích ứng với BĐKH cho vùng đồng bằng Châu Á

Tập huấn kỹ thuật “Mô hình ứng dụng gói kỹ thuật đồng ...
01:30 02/03/2024
Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn ...
01:30 02/03/2024
Ra mắt An Ngư hội quán huyện Thanh Bình
01:30 02/03/2024

Lễ ra mắt Liên chi hội Xoài Việt Nam

Lễ ra mắt Liên chi hội Xoài Việt Nam

01:30 02/03/2024

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm”

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Mô hình Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm”

01:30 02/03/2024

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

Hội thảo gặp gỡ người mua/người bán,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xoài

01:30 02/03/2024

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

Hội nghị triển khai mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022

01:30 02/03/2024

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị sơ kết Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng trồng và gắn với tiêu thụ sản phẩm

01:30 02/03/2024

Hội thảo dự án Seed to Table

Hội thảo dự án Seed to Table

01:30 02/03/2024