220x200

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Xây dựng mô hình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ”

Hội nghị Nông nghiệp hữu cơ và Giáo dục đào tạo
12:38 02/03/2024
“Ở đâu có Nông dân, ở đó có Khuyến nông”
12:38 02/03/2024
HN Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP ...
12:38 02/03/2024

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, UDKHCN

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ

12:38 02/03/2024