220x200

Đợt rầy cám mới tiếp tục nở rộ tuổi 2 - 4, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng trỗ.

Rầy nâu tuổi 4 – 5, trưởng thành tiếp tục phát triển ...
07:13 24/02/2024
Rầy nâu tuổi 2 - 4 tiếp tục phát triển và gây hại ...
07:13 24/02/2024
Đợt rầy cám mới nở rộ từ ngày 28/9 - 05/10/2018 gây ...
07:13 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 13/9/2018 đến ngày 19/9/2018

Rầy nâu tuổi 4 – 5, trưởng thành tiếp tục gây hại chủ yếu ở mức nhẹ trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng trỗ. Dự báo từ 15 – 25/9/2018 sẽ có đợt rầy ...

07:13 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 30/8/2018 đến ngày 05/9/2018

Rầy nâu tuổi 2 - 4 tiếp tục phát triển và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng trỗ, cục bộ sẽ có diện tích nhiễm ...

07:13 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 30/8/2018 đến ngày 05/9/2018

Rầy nâu tiếp tục nở rộ và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, cục bộ sẽ có diện tích nhiễm nặng trên lúa giai ...

07:13 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 16/8/2018 đến ngày 22/8/2018

Rầy nâu tuổi 4-5, trưởng thành tiếp tục gây hại chủ yếu ở mức nhẹ  trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng trỗ. Do lúa Hè Thu còn lại đang giai đoạn chín ...

07:13 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 26/7/2018 đến ngày 01/8/2018

Rầy nâu tiếp tục di trú với mật số trung bình đến cao do lúa Hè Thu vẫn còn thu hoạch. Dự báo từ 27/7 - 03/8/2018 sẽ có đợt rầy cám mới nở trên lúa giai ...

07:13 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 05/7/2018 đến ngày 11/7/2018

Rầy nâu tiếp tục nở rộ tuổi 2 - 4, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ có diện tích nhiễm nặng trên lúa giai đoạn trỗ do rầy tích lũy mật số ...

07:13 24/02/2024