(Hết hạn) HTX sản xuất và tiêu thụ chanh Cao Lãnh

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 09/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/10/2019

(Hết hạn) HTX SX và dịch vụ nông nghiệp Hòa An

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 09/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/10/2019

(Hết hạn) HTX DVNN Bình Thành

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 09/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/10/2019

(Hết hạn) Hợp tác xã DVNN Mỹ Hiệp

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 09/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/10/2019

(Hết hạn) HTX Nông sản an toàn An Hoà

Số lượng: ...
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 09/07/2019 Cung ứng đến ngày 30/09/2019

(Hết hạn) Hợp tác xã nông sản sạch Vĩnh Thới

Số lượng: ....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 09/07/2019 Cung ứng đến ngày 30/09/2019

(Hết hạn) HTX giống nông nghiệp Định An

Số lượng: ....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 10/07/2019 Cung ứng đến ngày 10/03/2022

(Hết hạn) HTX Thanh Long VietGAP Phong hòa

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 09/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/10/2019

(Hết hạn) Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Rau an toàn

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 10/07/2019 Cung ứng đến ngày 30/09/2019

(Hết hạn) HTXDVNN Bình Hàng Tây

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 08/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/08/2019