(Hết hạn) Chôm chôm

Số lượng: .........
Lê Thành Nhân
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Đức test đăng tin bán

Số lượng: liên hệ
Lê Nguyên Đức
Bắt đầu cung ứng 01/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Khóm ( test)

Số lượng: .........
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/10/2020

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 12/09/2019 Cung ứng đến ngày 09/01/2020

(Hết hạn) Làng nghề Mê Bồ

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 11/09/2019 Cung ứng đến ngày 26/12/2019

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 12/09/2019 Cung ứng đến ngày 15/01/2020

(Hết hạn) Làng nghề Mê bồ

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 12/09/2019 Cung ứng đến ngày 26/12/2019

(Hết hạn) Làng nghề Mê bồ

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 12/09/2019 Cung ứng đến ngày 12/12/2019

(Hết hạn) Làng nghề Mê bồ

Số lượng: .
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 12/09/2019 Cung ứng đến ngày 12/12/2019