Quy định về việc về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản trên địa bàn tỉnh tỉnh Đồng Tháp
Ngày đăng: 07/01/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND quy định về việc về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản trên địa bàn tỉnh tỉnh Đồng Tháp.

Quy định này áp dụng việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Tài chính cùng các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan khác có liên quan.

Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh lại theo quy định của Quy định này.

Xem chi tiết tại QĐ số: 33/2021/QĐ-UBND

Tin cùng danh mục

BC tình hình triển khai kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh và đầu tư công những tháng cuối năm 2021

BC tình hình triển khai kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh và đầu tư công những tháng cuối năm 2021

11:03 22/01/2022

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

11:03 22/01/2022

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cam kết hành động năm 2021 (chỉ tiêu sản phấm OCOP) của UBND huyện, thành phố

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cam kết hành động năm 2021 (chỉ tiêu sản phấm OCOP) của UBND huyện, thành phố

11:03 22/01/2022

BC Kết quả thực hiện xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

BC Kết quả thực hiện xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

11:03 22/01/2022

HD Tổ chức hoạt động của các cơ sở giết mổ đảm bảo phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

HD Tổ chức hoạt động của các cơ sở giết mổ đảm bảo phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

11:03 22/01/2022