Sự cần thiết để ban hành nội dung, mức chi được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác
Ngày đăng: 13/01/2022

Căn cứ Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03/12/2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Thông tư số 107/2021/TT-BTC: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và theo quy định tại Điều 5 Thông tư này”. Đồng thời, tại khoản 1, Điều 9 của Thông tư quy định: “Mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa. Căn cứ khả năng cân đối nguồn kinh phí trong phạm vi dự toán được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức chi cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện nhưng tối đa không vượt mức chi quy định tại Thông tư này”.

Từ quy định nêu trên của Thông tư, Sở Tài chính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem sự cần thiết để đề xuất nội dung và mức chi được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác gửi Sở Tài chính thẩm định, để tham mưu trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thông qua Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.

Xem chi tiết tại Công văn số: 86 /STC-HCSN

Tin cùng danh mục

Quy định về việc về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản trên địa bàn tỉnh tỉnh Đồng Tháp

Quy định về việc về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản trên địa bàn tỉnh tỉnh Đồng Tháp

10:59 22/01/2022

BC tình hình triển khai kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh và đầu tư công những tháng cuối năm 2021

BC tình hình triển khai kế hoạch khôi phục sản xuất kinh doanh và đầu tư công những tháng cuối năm 2021

10:59 22/01/2022

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

10:59 22/01/2022

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cam kết hành động năm 2021 (chỉ tiêu sản phấm OCOP) của UBND huyện, thành phố

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cam kết hành động năm 2021 (chỉ tiêu sản phấm OCOP) của UBND huyện, thành phố

10:59 22/01/2022

BC Kết quả thực hiện xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

BC Kết quả thực hiện xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

10:59 22/01/2022