220x200

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 2

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
06:16 27/06/2022
​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi ...
06:16 27/06/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
06:16 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 20

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 20

06:16 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 19

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 19

06:16 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 18

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 18

06:16 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 17, ngày 01-15/10/2020

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 17, ngày 01-15/10/2020

06:16 27/06/2022

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 16, ngày 16-30/9/2020

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 16, ngày 16-30/9/2020

06:16 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12, ngày 16 – 31/7/2020

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12, ngày 16 – 31/7/2020

06:16 27/06/2022