220x200

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ ngày 01/7 đến ngày 15/7)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
06:38 27/06/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
06:38 27/06/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
06:38 27/06/2022

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 7, ngày 01 – 15/5/2020)

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 7, ngày 01 – 15/5/2020)

06:38 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 6, ngày 15 – 31/3/2020

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 6, ngày 15 – 31/3/2020

06:38 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 5, ngày 01 – 15/3/2020)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 5, ngày 01 – 15/3/2020)

06:38 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 4, ngày 16 – 28/02/2020)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 4, ngày 16 – 28/02/2020)

06:38 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 3, ngày 01 – 15/02/2020)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Đợt 3, ngày 01 – 15/02/2020)

06:38 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2, ngày 16 – 31/01/2020

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2, ngày 16 – 31/01/2020

06:38 27/06/2022