220x200

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 04 năm 2018

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, ...
07:20 27/06/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, ...
07:20 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản tuần 3 tháng 11 năm 2017

Hiện nay đã vào giai đoạn giao mùa thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt vào buổi sáng, cần hạn chế làm sốc cá để tránh tạo điều kiện cho các loại bệnh ...

07:20 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 10 năm 2017

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 04 tháng 10 năm 2017

07:20 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Tuần 3 tháng 10 năm 2017

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như Oxy, pH, NH4+ nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. ...

07:20 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 3 tháng 10 năm 2017

Qua kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cấp các tuyến sông, kênh cấp trên địa bàn Tỉnh hiện nay cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc đều có các ...

07:20 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh Đồng Tháp tuần 01 tháng 10 năm 2017

Chất lượng nguồn nước cấp tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn Tỉnh cho thấy các chỉ tiêu như Oxy, pH, NH4+ nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. ...

07:20 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các tuyến kênh, sông tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2016

Kết quả: Các chỉ tiêu pH, NH4+, Oxy, NO2 hầu hết đều nằm trong mức cho phép của quy chuẩn, riêng độ kiềm thì thấp hơn mức cho phép. Ngoài ra chỉ tiêu ...

07:20 27/06/2022