220x200

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản đợt 2, từ ngày 16/01/2020 – 31/01/2020

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
07:00 27/06/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
07:00 27/06/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
07:00 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản tuần 1 tháng 12 năm 2019

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản tuần 1 tháng 12 năm 2019

07:00 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (tuần 02 tháng 11 năm 2019)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (tuần 02 tháng 11 năm 2019)

07:00 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản ( Tuần 1 tháng 11 năm 2019)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản ( Tuần 1 tháng 11 năm 2019)

07:00 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản ( Tuần 5 tháng 10 năm 2019)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Tuần 5 tháng 10 năm 2019

07:00 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Tuần 4 tháng 10 năm 2019)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Tuần 4 tháng 10 năm 2019)

07:00 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Tuần 3 tháng 10 năm 2019)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản (Tuần 3 tháng 10 năm 2019)

07:00 27/06/2022