220x200

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 01 - 15/6/2022)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
07:45 27/06/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
07:45 27/06/2022
Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy ...
07:45 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 04/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 04/2022

07:45 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 03/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 03/2022

07:45 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 02/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 02/2022

07:45 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 01/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 01

07:45 27/06/2022

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 12

07:45 27/06/2022

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 01/6/2021 – 15/6/2021)

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 11 (Từ 01/6/2021 – 15/6/2021)

07:45 27/06/2022