220x200

Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước phân tán, tưới hiệu quả cho cây ăn trái vùng ĐBSCL

Chuỗi giá trị cây ăn quả an toàn trong các hợp tác ...
02:38 02/03/2024
Hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất cây ăn quả an ...
02:38 02/03/2024

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

Kỹ năng tư vấn dịch vụ khuyến nông

02:38 02/03/2024

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và truy suất nguồn gốc nông sản

02:38 02/03/2024

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

Kỹ năng tư vấn phát triển thị trường

02:38 02/03/2024

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

Quy trình sản xuất lúa mùa kết hợp tôm càng xanh toàn đực

02:38 02/03/2024

Quy trình sản xuất 2 vụ lúa hoặc màu kết hợp nhử cá tự nhiên mùa lũ

Quy trình sản xuất 2 vụ lúa hoặc màu kết hợp nhử cá tự nhiên mùa lũ

02:38 02/03/2024

Quy trình sản xuất lúa kết hợp nuôi vịt, cá và trồng cây thủy sinh

Quy trình sản xuất lúa kết hợp nuôi vịt, cá và trồng cây thủy sinh

02:38 02/03/2024